ИСТОРИЈСКО-ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА
Збирка копираних архивских докумената

Збирка Pocetna stranica броји око 5000 копираних докумената. Хронолошки копирана грађа се односи на 19. и 20. век. Деветнаести век (време кнеза Милоша, Михајла и Милана) и све до краја 19. века: Двадесети век: Балкански ратови, Први светски рат, међуратни период 1941-45, послератни период 1945. и надаље.Територијални оквир, Крагујевац са околином (Шумадија), Србија. Копирана грађа се односи на историју Крагујевца и околине у 19. веку, Први и Други српски устанак, Крагујевац престоницу 1818-41 , ратови за национално ослобођење и уједињење, балкански ратови, Први светски рат, међуратни период, ратни период 1941-45, послератни период, акценат је стављен на ратне јединице, личности у ратовима (војници, команданти), ратне операције војних јединица, грађа везана за четничку, недићевску, немачку и љотићевску архиву, Специјалну полицију, рад партијских и синдикалних организација, партијске провале?, логори и логораши, Тополивница у 20. веку, Светозар Марковић, раднички покрет пре Првог светског рата и међуратном периоду, ратне јединице 1941-45. Збирка има статус студијске грађе.

Збирку води: Мирослав Бановић, музејски саветник историчар
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
       
       
    
© Народни музеј Крагујевац 2004