Dvouhi pehar Djurdjevo

АРХЕОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ-ПРАИСТОРИЈСКА ЗБИРКА
Listoliki siljak Risovaca
A. figurina Divostin
A. figurina Divostin
Oritomorfna vaza
Zoomorfna zvecka
Narukvica Vinca
A. figuruna
Narukvica Vinca-detalj
Праисторијска збирка

У праисторијској збирци Народног музеја у Крагујевцу, чува се око 100.000 предмета. Од тог броја 2524 предмета је инвентарисано, док је остали материјал уврштен у студијски.

На основу културно-хронолошке поделе издвајају се следеће колекције:

1. Палеолитска
2. Неолитска Pocetna stranica
3. Халколитска
4. Халштатска
Највећи део археолошког материјала потиче са систематских ископавања, 74%; са рекогносцирања потиче 11% налаза; случајних налаза има 2,5% , а откупи чине 0,12%.

Збирку води: Бранка Зорбић, виши кустос археолог
Zrtvenik Grivac
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
     
       
 
 
     
       
 
Pocetak stranice

 
© Народни музеј Крагујевац 2004