4
ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ - ГОСТОВАЊА
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ

ГОСТОВАЊА НАШИХ ИЗЛОЖБИ ИЗ ЗБИРКИ У ДРУГИМ МУЗЕЈИМА У СРБИЈИ

Изложба “Лан и конопља у традиционалној култури Шумадије“, аутора Светлане Радојковић, вишег кустоса етнолога, гостујуе у Етнографском музеуј у Београду,
8. фебруар 2018. године

home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
     
   
       
     
© Народни музеј Крагујевац 2004