ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018. година
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

 

 

Р. бр.

Назив јавне набавке

Објављено на
порталу ЈН

 Конкурсна документација

1.

Нови тонери 1/18

29.3.2018.

2.
Услуга ликовног решења,
припреме за штампање и штампање
3/18
16.04.2018.
3.
Електрична енергија-прва партија
20.04.2018.
4.
Телефони-фиксни
20.04.2018.
       
 
       

 
© Народни музеј Крагујевац 2004